Reeds meermalen werd ik door bekenden omtrent verschillende zaken het poollicht betreffende ondervraagd en voornamelijk of de nederlandsche poolexpeditie naar de Kara-zee in de jaren 1882—83 hieromtrent nog resultaten heeft opgeleverd. Misschien zijn er nog andere personen, die hierin belang stellen, wat mij deed besluiten dit stukje te schrijven. Het poollicht is meer bekend onder den naam van noorderlicht, welke evenwel afgekeurd moet worden, daar ook op het zuidelijk halfrond der aarde een geheel overeenkomstig verschijnsel voorkomt. In de gematigde luchtstreek behoort een flink ontwikkeld poollicht tot de zeldzaamheden, zoodat het dam ook in de middeneeuwen voor een der slechte voorteekenen werd gehouden. Men trachtte dan door bedevaarten en offeranden het gevaar te verminderen. Zoo vinden wij bijvoorbeeld vermeld, dat tegen het einde der 16de eeuw 10 à 12 duizend boetelingen, wegens vuren in de lucht gezien, een bedevaart naar de Notre-Dame van Reims deden. Door dezelfde reden aangespoord gingen de dorpen met hunne hoofden hunne offeranden in de groofe kerk te Parijs brengen.