Wie in Nederland kent het waterzonnetje of, zooals men het dikwijls noemt, het waterhalen der zon niet? Nadat gedurende eenigen tijd een grauwe lucht geheerscht heeft, breekt deze op sommige plaatsen door en enkele zonnestralen veroorzaken een flauw licht. Is de zon zelf nog door de wolken verborgen, dan ziet men de zonnestralen door de openingen in de wolkenlaag te voorschijn treden. Men kan deze stralen zoo duidelijk onderkennen, omdat de wateren de stofdeeltjes in den dampkring, waarop zij vallen, het licht naar alle richtingen terugkaatsen, om dezelfde reden dus als waarom men een lichtstraal in een donkere kamer kan waarnemen. Het verschijnsel vertoont zich het duidelijkst bij kleine zonshoogten, omdat bij een hoogeren stand der zon boven den horizon de atmosfeer te helder verlicht is, dan dat men dit zwakke teruggekaatste licht zou kunnen zien.