Voorwaar een weidsche titel voor hetgeen wat volgen zal; want niet alleen, dat dikwijls de rijm veel te wenschen overlaat, maar ook voor de meteorologie hebben deze weinig of beter gezegd geen waarde. Die rijmpjes danken hun ontstaan aan den wensch, dien de mensch van de oudste tijden gekoesterd heeft, om bet toekomstige weder eenigen tijd vooruit te kunnen voorspellen. Op enkele losse gevallen, die indruk hadden gemaakt, werd dan een regel gegrond, die zonder eenig verder onderzoek als juist werd aangenomen en tot op den huidigen tijd, veelal in den vorm van een rijmpje, bij het volk bewaard gebleven is. Tot bevestiging van het groote vertrouwen in hun juistheid, dat vele menschen hun heden nog schenken, draagt bij, dat slechts, wanneer er zich een geval voordoet, waarop het rijmpje toevallig past, hiervan door een of ander blad melding wordt gemaakt, maar alle keeren, dat het niet uitkomt, worden stilzwijgend voorbij gegaan. Gedurende jaren heb ik getracht Nederlandsche rijmpjes, die op het weder betrekking hebben, te verzamelen, zoodat ik er nu een 70-tal bijeen heb, maar daaronder zijn er, waarvan het eene slechts een variatie van het andere is. Daarentegen bestaan er zeker nog vele, die mij onbekend zijn. Het is trouwens mijn plan niet om hieronder een volledige lijst te laten volgen, slechts een overzicht wensch ik er van te geven.