In de gematigde luchtstreek van Centraal-Europa heeft de plantengroei zich naar de jaargetijden te regelen; de planten ontkiemen en vormen zich tot jonge individuen in de lente, komen tot hun vollen wasdom in den zomer en rijpen hunne vruchten in den herfst; het was derhalve zeer passend, dat een der maanden van dit laatst genoemde jaargetijde ten tijde der eerste Fransche Republiek »Fructidor” werd genoemd. Na den oogst worden de bladeren der boomen geel en vallen af; de eenjarige planten gaan geheel te gronde, de overblijvende kruidachtige daarentegen sterven tot den wortel af, welk laatste orgaan gedurende den winter de gansche plant representeert, en in de lente weder nieuwe bladeren en stengels voortbrengt. Gedurende het koudste jaargetijde is alle plantenleven onder de sneeuw begraven. In de warmere kustlanden der Middellandsche zee, en vooral in Noord-Africa, is de verandering der jaargetijden met betrekking tot den plantengroei niet dezelfde. Hier is het in den zomer, dat het plantenleven verdwijnt en de aarde rust. De oorzaak is de voortdurende droogte , die dit jaargetijde steeds kenmerkt. Van het einde van Mei, of wel van het midden der maand Juni, tot September valt er geen druppel regen; een brandend heete zuidenwind, de vreeselijke sirocco, verhoogt de Werking der zon; menschen en dieren ademen slechts met moeite, terwijl alle plantengroei verdwijnt; de oogst is nu reeds afgeloopen en de druiven zijn bijna rijp; gelukkig wanneer de bladeren van den wijnstok niet door insecten vernield worden, zoodat de vruchten worden blootgesteld aan den invloed van den Sirocco. Het gansche land vertoont nu het beeld van een woestijn , evenals zulks in andere landen in het midden van den winter het geval is; de rivieren zijn opgedroogd en de verbrande grond vertoont nergens plantengroei. Wanneer op sommige beschaduwde plaatsen de soorten van het geslacht Citrus hunne bladeren behouden en dus hoop geven op hunne vruchten, zoo is zulks slechts te danken aan de kunstmatige besproeiing van den grond; het onontbeerlijke water is echter niet overal te vinden.