De heer JOHN W. OGLE deelt in Nature, 5 May, 1881, de volgende regels mede, door hem gecopieerd uit het vreemdelingen-boek van het hotel op de Aeggischorn, gedateerd 10 Juli 1863 en ouderteekend met de bekende namen: WATSON, SOWERBY en ADAMS, terwijl er wordt bijgevoegd dat de gidsen JOSEPH MARIE CLARET en SMITH er bij tegenwoordig waren. “Bezoek van de Col de la Jungfrau. Bjj de noderdaling omringd van donderwolken, duidelijk geladen met elektriciteit. Te 12 uur 15 min. werd een geluid, overeenkomend met dat van een ketel met kokend water, gehoord en kwam voort van een der alpenstokken, en zeer spoedig daarop uit al de overige stokken. De handen schuddende; kwamen dergelijke geluiden uit de vingers. Ziende dat een der sluiers aan den hoed van een onzer recht overeind stond, namen een der heeren en een der gidsen, die een prikkelend gevoel op de kruin van zijn hoofd had waargenomen, hun hoed af, en hun haar verhief zich rechtstandig gelijk met een krachtig elektriseer-machine geschiedt. Telkens als een donderslag plaats had, hielden alle verschijnselen plotseling op, om echter spoedig daarna weder op nieuw te beginnen. Op zulke oogenblikken gevoelden al de leden van het gezelschap sterke schokken in de meest aangedane lichaamsdeelen; bij een der heeren word gedurende eenigen tijd de rechter arm verlamd en onbruikbaar gemaakt. Ten 12 ure 30 min., toen de wolken weggedreven waren, hielden alle verschijnselen geheel op.”