Het uitgeven eener Flora, om een groep van planten te determineeren, waarvoor tot dusverre nog niet zulk een werk bestond, heeft in dubbel opzicht waarde. Eerstens worden daardoor velen in de gelegenheid gesteld om op een eenvoudige wijze met zulk een afdeeling kennis te maken, haar nader te bestudeeren; maar ten tweede heeft het ook een wetenschappelijke beteekenis, omdat juist de bestudeering van zulk een groep door velen, steeds heel veel nieuws zal leeren omtrent de verspreiding der daartoe behoorende planten in ons land en er zelfs veel kans is, dat zoodoende nieuwe soorten gevonden worden.