Gelijk vrij algemeen bekend is, worden op het lichaam van door den bliksem getroffen personen nu en dan hoogst eigenaardige teekeningen of figuren waargenomen, die, meestentijds onder eenen vaak fijn en hoogst sierlijk geaderden bladvorm optredend, thans met den algemeenen naam van bliksemfiguren worden aangeduid, doch vroeger ook wel met den thans minder juist geworden naam van bliksemfotografiën of elektro-fotografische beelden werden bestempeld. Men meende namelijk in die figuren fotografische afbeeldingen te zien van deze of gene in de nabijheid van de getroffen individuen zich bevindende voorwerpen, door de electrische vonk op het lichaam afgedrukt. Uit een nauwkeurig en meer wetenschappelijk onderzoek van enkele dergelijke gevallen gedurende de laatste jaren is evenwel gebleken, dat de meening, als zoude men hier inderdaad met fotografische beelden te doen hebben, op eene dwaling berust, zoodat verreweg de meeste der tot ons gekomen, doorgaans al even overdreven als ongeloofelijk klinkende mededeelingen van dien aard zonder twijfel naar het gebied der sprookjes kunnen worden verwezen. We maken hier om der curiositeitswille o. a. slechts melding van het in FLAMMARION’S l’Atmosphère medegedeeld geval, waarin een knaap, een boom hebbende beklommen om daaruit een nestje jonge vogels te bemachtigen, door den bliksem werd getroffen, terwijl — tot nog strenger straf voor zijn misdaad zeker! eene tot in alle bijzonderheden natuurgetrouwe teekening van nest en vogels hem op de borst was afgedrukt. Toch valt het niet te ontkennen, dat nog veel zich in deze op eene afdoende verklaring laat wachten, daar enkele, door ten volle geloofwaardige personen medegedeelde feiten uit den laatsten tijd inderdaad op eene zoodanige vreemdsoortige uitwerking van den bliksem schijnen te wijzen. 1 Onder het opschrift: »Eigenaardige teekeningen op de huid van eene door den bliksem getroffen vrouw” werden in een der laatste afleveringen (Dezember-heft) van het Meteorologische Zeitschrift, en wel door Dr. HILDEBRAND HILDERBANDSSON, weder eens eenige wetenswaardige bizonderheden omtrent zulk eene vreemdsoortige uitwerking eener electrische ontlading medegedeeld en wel naar aanleiding van een door hem van zekeren arts, Dr. ELIS WINGARD te Gothenburg (Zweden), ontvangen schrijven, aldus luidende: