Op bijna geen enkel ander wetenschappelijk gebied zijn de uitkomsten van vernuftig toegepaste onderzoekingsmethoden, ondersteund door de zoo nauwkeurig werkende toestellen der moderne werktuigkunde, zoo in alle opzichten schitterend gebleken, als op het gebied der diepzee-onderzoekingen. Tot voor eenige tientallen van jaren wist men, hoe vroeg ook reeds de menschheid met de zee in nauwere aanraking gekomen is en deze aan hare belangen cijnsbaar gemaakt heeft, aangaande de diepzee en hare geheimenissen nog zoo goed als niets, terwijl heden ten dage daarin een geheel nieuwe wereld van leven voor ons ontsloten ligt, zooals de stoutste fantasie zich nooit heeft kunnen of durven droomen. Nog slechts een zestigtal jaren geleden kon een natuuronderzoeker als EDWARD FORBES beweren, dat er onder eene diepte van driehonderd vademen geen organismen meer leven konden, terwijl er thans uit diepten van zesduizend en meer meters dierlijke wezens van de meest verschillende soorten in menigte te voorschijn worden gehaald. Op de vragen: waar begint de eigenlijke diepzee, waarmede is zij bevolkt, waarvan voeden zich de daar toch onder geheel andere omstandigheden levende wezens, is het daarbeneden koud of warm, donker of licht, is de zeebodem nagenoeg vlak of even als het vasteland ook bergachtig, doorsneden met scheuren en kloven? zjjn wij reeds thans in staat een zeer bevredigend antwoord te geven. Evenals op zoo menig ander gebied, dankt ook hier de wetenschap aan een meer uitsluitend praktisch streven een belangrijk deel der verkregen uitkomsten. Ware niet de wensch levendig geworden, dooide zee gescheiden landen telegrafisch met elkander te verbinden, hadden allereerst de Engelschen niet met taaie volharding en onder het brengen van groote offers ondanks herhaalde tegenspoeden het plan tot het leggen van eenen onderzeeschen kabel doorgezet en ware niet een nauwkeurig onderzoek van den zeebodem het hoofdvereischte tot het doorzetten van dezen moeilijken arbeid geweest, dan ware het wellicht nog lang niet tot een methodisch onderzoek der zeeën op groote schaal gekomen.