Groot en verheven is het schouwspel dat zich bij een helderen hemel en na een schoonen zomerdag aan ons oog vertoont, wanneer we ons op het vrije veld bevinden, waar we de langzaam ten ondergang neigende avondzon aanschouwen. Als die glanzende bol zijn mat licht werpt over de velden wordt hij allengs rooder en vuriger. Ai wat zich beneden de dalende zon bevindt als huizen, hoornen, bosschen on dorpen, wordt nu schijnbaar grooter dan het werkelijk is. De afstanden schijnen kleiner dan zij werkelijk zijn en de rechts en links van het panorama gelegen landschappen zijn nu meer verlicht dan op andere uren van den dag. Wij wenden nu onze blikken naar het oosten. Op verren afstand van ons bevinden zich tal van kleine huisjes, aan gene zijde van de Hunse gebouwd. Ze zijn over dag nauwelijks zichtbaar, maar als de zon in ’t westen nederzinkt en hare laatste stralen over ’t aardrijk uitzendt, dan levert het vergezicht ook in die richting eene eigenaardige vertooning op, zoodra de zonneglans al de naar ’t westen gekeerde vensterglazen in vuurgloed hult. We zien nu de verblijfplaatsen van veenarbeiders en kleine landbouwers met hunne gezinnen als zwarte stippen of als vaal-bruin getinte aardhoopen in ’t oosten staan, soms nog kleiner voor het oog dan de beide gloeiende vakjes met vurig licht, waar de zon in de vensters schijnt en we merken hoe ook dáár de ondergaande zon oorzaak is van een eigenaardig tafereel in eene landstreek, waar minder natuurschoon bestaat dan in de boschrijke dorpen en gehuchten op en aan den Hondsrug. Slechts eenige minuten duurt dat schouwspel on als we ons weer westwaarts koeren, dan zien we de koningin van den dag bijna weggezonken achter een dorpsgeboomio of landelijk bosch, dan dringt haar vurig licht nog door de boomtoppen en tusschen de huizen door. Zoodanig tooneel is alleen waar te nemen als men zich op eene opene vlakte als een heideveld bevindt. Het groenland is er niet overal geschikt voor, omdat het meestal te laag ligt on vele in het land verspreid slaande hoornen ons geen vergezicht gunnen, voldoende om het panorama, als boven beschreven, waar te nemen.