Op den 19den Augustus 1877 word aan de directeuren der voornaamste sterrenwachten van Europa door den secretaris der Smithsonian Institution een telegram verzonden, wel geschikt om ieder, die eenigermate in de wetenschap der sterrenkunde belang stelt, met verwondering te vervullen. Dit telegram was van den volgenden inhoud: “Two Satellites of Mars bij HALL at Washington, first elongation west, August. 18, eleven hours Washington, distance eighty seconds, period thirty hours, distance of second fifty seconds." Nu is het reeds meermalen gebeurd, dat de trans-atlantische kabel ons verrassende mededeelingen omtrent astronomische ontdekkingen in Amerika heeft overgebracht, en de liberale wijze, waarop het bestuur der Trans-atlantische Telegraafmaatschappij, sedert 1873, zijne kabels onder zekere voorwaarden kosteloos ter beschikking der astronomen heelt gesteld, hoeft daartoe het hare bijgedragen, maar toch is eene zoo verrassende tijding als de bovenstaande nog niet met zijne hulp ter kennis van Europa gebracht.