„Het eiland Friesland!” zullen do lezers van het Album denken. Is onze edele, trotsche provincie indertijd misschien een eiland geweest? Het is best mogelijk of zelfs zeer waarschijnlijk, dat de lang gestrekte hondsrug en de; vele geïsoleerde noordsche diluviaal-heuvels in onze noordelijke provinciën die plaatsen kenmerken, welke het eerst in die streken zich boven de zee vertoonden en tot het stranden en langzaam afsmelten der kolossale ijsmassa’s aanleiding gaven, die de Skandinavische granieten en kalken gedeeltelijk verplaatsten en verre naar het zuiden bragten tot aan den voet der Duitsche gebergten, waar zij nu liggen als een beeld der noordsche godheden, die hunne voetsporen zoo duidelijk bij het Germaansche christendom hebben achtergelaten. Maar wilde ik van die tijden spreken, ik zoude den titel van dit opstel moeijelijk kunnen regtvaardigen. Was ook misschien in die tijden daar, waar nu de provincie Friesland ligt, een eiland gelegen, zeer zeker werd dat eiland toen nog niet Friesland genoemd.