Sedert het bekend worden der Röntgen-stralen heeft de belangwekkende werking op lichtend scherm en gevoelige broomzilverplaat toepassing gevonden in industrie en geneeskunde, en wel op zóó groote schaal, dat terwijl vroeger Ruhmkorff-klossen, en niet anders dan van betrekkelijk geringe vonklengte, alleen geleverd werden aan de natuurkundige laboratoria en kabinetten, men tegenwoordig in het buitenland in de fabrieken van physische instrumenten aan den arbeid is om aan de groote vraag geregeld te voldoen. Een gunstig gevolg der vele bestellingen is het streven der fabrikanten om in verband met de concurrentie het fabrikaat te verbeteren. Er worden klossen geleverd, die zelfs vonken ter lengte van een meter geven en voorzien zijn van interruptoren, die in deugdelijkheid en in gelijkmatige werking den kwikinterruptor van FOUCAULT in de schaduw stellen. Een groot aantal catalogi en prijscouranten stellen alle belanghebbenden in staat uit eene groote keuze de benoodigdheden aan te schaffen, die noodig zijn, om de werking der X-stralen op het lichtende scherm en op de gevoelige plaat toe te passen, om zoogenaamd te radioscopeeren en te radiographeeren. Bij het eerste proces maakt men gebruik van een geëneadreerde kartonplaat, die aan den eenen kant bestreken is met een kleefstof, waarin bariumplatinacyanuur in fijn verdeelden toestand voorkomt, die dus bedekt is met de scheikundige verbinding, die door hare lichtende werking onder den invloed van X-stralen de oorzaak geweest is van de belangrijke ontdekking in December 1895 door prof. Röntgen gedaan. De lichtende kartons worden, even als de gevoelige broomzilverplaten, die bij het tweede proces onontbeerlijk zijn, in verschillende afmetingen in den handel gebracht. Omdat een geneeskundige, om iets te noemen, een geheele borstkas op het scherm moet kunnen bestudeeren, is het aan te bevelen een zóó groot gevoelig karton te nemen, dat het een lichaamsdeel van een volwassen persoon volkomen kan bedekken.