Het schiereiland Florida, tusschen de golf van Mexiko en den Atlantischen Oceaan, grenst zuidwaarts aan de keerkringen en heeft alzoo een warm en, door zijne ligging tusschen twee zeeën, te gelijk eenigszins vochtig klimaat. De oranjeboom tiert er zoo welig, dat hij uitgestrekte bosschen vormt en, naar het gevoelen van velen, daar geheel in het wild voorkomt, ofschoon het historisch wel bewezen is, dat hij vroeger aldaar van elders ingevoerd is. Nadat echter de plantaadjes der eerste kolonisten vervallen waren, heeft de boom zich in het wild vermenigvuldigd tot groote bosschen, welke de inheemsche vegetatie daar geheel en al verdrongen hebben. De groote geschiktheid van lucht en grond hier voor dit gewas is alzoo genoegzaam gebleken, en men begrijpt, dat, nu de teelt van dit gewas, na langdurige verwaarlozing, weder opgovat is, het niet te verwonderen is, dat zij uitnemend wèl gelukt.