Uit vele opmerkingen blijkt, dat de zielsvermogens der dieren, vooral van onze huisdieren, veel ontwikkelder zijn, dan men algemeen meent. Ook bij ons rundvee ziet men daarvan merkwaardige blijken. Een reiziger verhaalt, in het Milk Journal (Londen 1871, p. 23), dat hij vóór eenige jaren in Italië, in de nabijheid van Ferrara, groote veeboerdorijen bezocht en daar, in het najaar op het uur dat de koeijen gemolken werden, een aantal van wel honderd stuks grazende zag. Verscheidene melksters gingen met haar gereedschap derwaarts en riepen al de koeijen met name op, ROZA, FLORENZA, GIULIA, SPOZA, enz. — men schijnt dáár bevalliger namen aan de runderen te geven dan wel bij ons — terwijl elk der koeijen op het roepen van haar naam, soms zelfs op een draf, dadelijk aankwam bij de melkmeid, die haar gewoonlijk melkte en nu opriep. Dit was daar niet op ééne boerderij, maar algemeen in gebruik.