De Sukadehoom, of de Cédratier der Franschen, behoort tot het geslacht der citroenen en heet Citrus medica RISSO, welke naam wel eens verkeerdelijk op de gewone citroen wordt toegepast. Deze echter is C. limonum RISSO en verschilt van de eerstgenoemde doordien de vrucht aan beide uiteinden toegespitst is, hetwelk niet het geval is met die van C. medica , die grooter en grover is en ook wel eens om in te maken bij ons in den handel komt. In Spanje en bij Mentone bereikt zij de grootte van een kinderhoofd; maar op Korsika maken deze gewassen inzonderheid een belangrijke kultuur uit. Het is meer een heester dan een boom. Hij wordt aan de Kaap van Korsika, de noordelijkste punt van dit eiland, in den dorsten en steenachtigsten bodem geteeld. Waar men hier slechts tusschen de rotsen eene eenigzins beschutte plek en gelegenheid heeft om den grond te bevloeijen, wordt de cedraat met groot voordeel aangekweekt. Volgens een berigt van LIMPERANI in het Journal d’Agriculture pratique van LECOUTEX 1872, n°. 45, p. 672—674, worden deze boomen daarop den ouderlingen afstand van 4 meters geplant, zoodat er 625 op het bunder komen. Deze worden gerekend op een zuivere opbrengst van 9000 francs, en meer, van het bunder, Niet zelden ziet men een enkelen boom 80 of 100 vruchten dragen, welke dikwijls 1 kilo en meerwegen en de grootte van een menschenhoofd kunnen bereiken. Het is echter overal een kleine kultuur, daar men bijna nooit een gansch bunder daarmede bezet ziet, en toch wordt de uitvoer uit dit eiland gedurende de laatste jaren op eene waarde van 400,000 tot 500,000, en in 1871 zelfs op een millioen francs gerekend.