Het volgende moge dienen als eene bijdrage tot de kennis van de uitwerking der ontladingen van de dampkrings-elektriciteit en van den vorm, waaronder zich die ontladingen kunnen voordoen. Op den avond van den 2den Juli j.l. ontlastte zich over een gedeelte van Utrecht en Noord-Holland een onweder van bijzondere hevigheid.