De Japanners leveren telkens het bewijs, dat ze van de westersche beschaving gelukkig ook nog iets anders geleerd hebben, dan volgens alle regelen der kunst Chineezen om ’t leven te brengen. Nu weer komt het bericht dat Prof. s. IKENO en Dr. s. HIRASE, beiden te Tokio, het voorkomen van spermatozoïden bij zichtbaar bloeiende planten ontdekt hebben: de eerste bij een Cycadee, Cycas revoluta, en de laatste bij een Conifeer, Salisburya adiantifolia = Gingko biloba, Gingko biloba de ook ten onzent welbekende Japansche Gingko. Hieromtrent volgen hieronder eenige bijzonderheden, aan hun mededeelingen ontleend.