Bij de firma SIJTHOFF te Leiden verschijnt een nieuwe Planten- Atlas, naar de Duitsche uitgave bewerkt door dr. H. J. CALKOEN. Deze atlas zal bevatten de gekleurde afbeeldingen van ruim 600 soorten van planten, en is verkrijgbaar voor den matigen prijs van ƒ 4.50. Ziedaar in weinige woorden iets medegedeeld, dat inderdaad een heugelijk feit mag worden genoemd en kenschetsend voor den tegenwoordigen stand van de beoefening der natuurwetenschap in ons vaderland.