Omstreeks een jaar na het overlijden van den hervormer der biologische wetenschappen vernam men , dat het voornemen bestond, eene uitvoerige levensbeschrijving van hem het licht te doen zien. Ieder, die het voorrecht had gehad met hem, zij het ook gedurende nog zoo korten tijd, in correspondentie te zijn, ontving kort daarop een schrijven van zijn zoon FRANCIS DARWIN, verzoekende hem alle brieven van zijn vader voor een poos af te staan, teneinde die te doen overschrijven , en er voor de bedoelde levensbeschrijving gebruik van te kunnen maken. De omstandigheid, dat DARWIN na de terugkomst van zijne reis rondom de wereld met de Beagle, slechts een zestal jaren te Londen vertoefd heeft en sedert bijna onafgebroken op zijn landgoed te Down in het graafschap Kent woonde , heeft tengevolge gehad , dat zijn wetenschappelijk verkeer met vrienden en vakgenooten voor een zeer groot deel in het wisselen van brieven bestond. Wel ontving hij zijne vrienden steeds gaarne op zijn buitenverblijf, doch deze bezoeken konden uit den aard der zaak slechts ten deele zijne behoefte aan hun raad en hun steun bevredigen. DARWIN zelf had de gewoonte, alle brieven, die hij ontving, gedurende eenige maanden te bewaren en ze dan, als de voorraad te groot werd, te verbranden. Doch zijne vrienden en vereerders hebben de door hem geschreven brieven zorgvuldig bewaard. Aan zijn zoon is dan ook eene uitgebreide correspondentie ter beschikking gegeven, waaruit deze, met veel zorg en overleg, datgene heeft uitgezocht, wat of op zijns vaders karakter, of op den gang der ontwikkeling van diens grootsche wetenschappelijke denkbeelden licht kon werpen. Niettegenstaande zoodoende alles is weggelaten, wat aan het groote publiek van DARWIN’S vereerders slechts ondergeschikt belang kon inboezemen , bestaat het werk, dat thans verschenen is, toch uit drie lijvige deelen. Het voert den titel: The life and letters of Charles Darwin, including an autobiographical chapter, edited by his son Francis Darwin ¹. Zoo groot was de belangstelling in dit boek , dat op den dag der uitgave de eerste editie reeds geheel uitgeput was. Enkele weken later verscheen een tweede editie, en menigeen onder hen, die zijne bestelling geruimen tijd voor het verschijnen der eerste gedaan had, ontving zijn exemplaar eerst uit deze tweede uitgave. Dit was trouwens bijna niet anders te verwachten, daar hetzelfde herhaaldelijk met DARWIN’S eigen boeken geschied was. Van de Origin of species was bij bet verschijnen de eerste oplage van 1250 exemplaren verkocht, de tweede oplage van 3000 exemplaren volgde snel, en thans zijn er in Engeland alleen omstreeks 16000 exemplaren van dit werk in omloop gebracht, niettegenstaande het in alle beschaafde talen vertaald werd. Trots deze groote verspreiding geloof ik aan de lezers van het Album geen ondienst te doen, door hen in de gelegenheid te stellen op middellijke wijze met den aard en de strekking van dit werk kennis te maken. Want voor velen zal de vrij hooge prijs (omstreeks ƒ 25) uit den aard der zaak een beletsel zijn het zich zelf aan te schaffen.