Den 19den Januari jl. overleed te Strassburg, na een lang en smartelijk lijden, WILHELM ANTON DE BARBY, de grondlegger van de tegenwoordige methode van onderzoek van de levensgeschiedenis der zwammen. Hij was te Frankfort in 1831 geboren en studeerde te Berlijn onder ALEXANDER BRAUN. Hij was eerst hoogleeraar in de plantenkunde te Freiburg, later te Halle, en werd kort na de annexatie van Elzas-Lotharingen door Duitschland, in 1872 naar Strassburg beroepen, om door zijn naam en invloed luister aan de nieuwe universiteit aldaar bij te zetten. Want zonder twijfel neemt DE BARY onder hen, die in de laatste veertig jaren een invloed op de botanische wetenschap witgeoefend hebben, een eerste plaats in. Hij was niet alleen een grondig onderzoeker, die onvermoeid op de door hem zelven geopende banen voortwerkte, maar tevens een geliefkoosd leermeester. Reeds te Halle, maar vooral te Strassburg werd zijn laboratorium telken jare door tal van jonge geleerden bezocht, die onder zijne leiding zich in de beginselen der nieuwe methode kwamen oefenen, en die spoedig aan DE BARY’S richting, aan zijne denkbeelden en zijne wijze van werken dien grooten invloed verzekerden, waarvan de algeheele omwenteling in de mycologische wetenschap het gevolg was.