De koffiebladziekte, die thans in onze Oost-Indische bezittingen zulke onberekenbare verliezen berokkent, wordt veroorzaakt door eene schimmelsoort, Hemileia vastatrix. Hare sporen ontkiemen op de jonge bladeren, terwijl deze bezig zijn zich te ontplooien ; niet of uiterst zelden op volwassen bladeren. Elke spore ontwikkelt een mycelium, dat een plekje van het blad doet ziek worden, en zoodra een bladpaar zich zoover ontwikkeld heeft, dat men nog twee jongere paren er boven aan denzelfden twijg ziet zitten, worden deze plekjes zichtbaar. Is het blad volwassen, dan ontwikkelt het mycelium tallooze sporen, die de bron voor nieuwe infectie zijn. De methoden tot bestrijding moeten dus ten doel hebben om óf de kieming der sporen op de jonge bladeren te beletten, óf de plekken , zoodra zij zichtbaar worden, te vernietigen , teneinde haren groei en de verdere verwoesting van het blad, alsmede de productie van nieuwe sporen te beletten. De adjunct-directeur van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, dr. BURCK, heeft nu proeven in de beide bedoelde richtingen genomen.¹ Voor de eerste richting, de verhindering van de ontkieming der sporen op de zeer jonge bladen, werd de in Frankrijk bij de bestrijding van de meeldauw-ziekte der wingerden (Peronospora viticola) gebruikelijke methode, besproeiing met koperpraeparaten, gekozen. Doch deze en dergelijke middelen leidden tot nu toe nog tot geen resultaat.