De beteekenis der bacteriën voor de wording en de voortdurende veranderingen der aardkorst is nog slechts zeer onvolledig bekend. Dat de verrotting en verweering van plantaardigen en dierlijken afval door ben bewerkt wordt, weet men, en dat zonder hunne medewerking dus geen teelaarde, geen veenvorming tot stand komt, kan aan geen twijfel onderworpen zijn. Zij bepalen voor een groot deel de vruchtbaarheid van den bouwgrond en zijn tevens de oorzaak, dat deze grond voortdurend armer wordt aan organische bestanddeelen. Zij beheerschen het ontstaan der aardlagen overal, waar daarbij de overblijfselen van dieren en planten eene rol spelen en zijn zonder twijfel in vele gevallen werkzaam bij het ontstaan van fossielen. Doch slechts ten opzichte van enkele vragen zijn op dit gebied onderzoekingen gedaan , en meestal moeten wij ons voorloopig nog met min of meer gewettigde gissingen tevreden stellen. Tot die nauwkeurig onderzochte gevallen behooren o. a. het ontstaan van het salpeter en de rol der zwavelbacteriën in de zwavelhoudende wateren. Aan die reeks werd dezer dagen door WINOGRADSKY een nieuw geval toegevoegd. Deze geleerde toch ontdekte, dat het ijzeroer, zoo al niet uitsluitend, dan toch voor het grootste gedeelte door de werking van bacteriën ontstaat. De oerbanken, moeras-ijzerertsen en andere overeenkomstige algemeen bekende geologische vormingen zouden dus eveneens hun ontstaan aan deze organismen te danken hebben.