De afstammingsleer heeft voor de ontwikkeling der biologische wetenschappen groote vruchten gedragen. Geheel afgezien van de vraag of men haar beginsel voor juist houdt of niet, heeft zij als wetenschappelijke hypothese talrijke diensten bewezen. Want zij heeft den weg gewezen voor eene bepaalde richting van onderzoek, en talrijke feiten, die nu den grondslag van de vergelijkende anatomie van planten en bieren uitmaken, zouden zonder haar niet, of eerst veel later ontdekt geworden zijn. Den grooten tegenzin, die vroeger tegen de studie van de betrekking der organismen tot hunne omgeving, en met name van de betrekking tusschen planten en dieren onderling, bestond, heeft zjj overwonnen, en hoeveel helderder en omvangrijken is niet ons inzicht in de levende natuur geworden, sints deze betrekkingen in de biologische wetenschappen op den voorgrond zijn getreden! In één woord, de afstammingsleer dient als leiddraad bij systematisch, vergelijkend anatomisch en biologisch onderzoek en kan als zoodanig daarbij niet gemist worden. Op het gebied van de studie van erfelijkheid en variabiliteit heeft men behoefte aan even zulk een leiddraad. De afstammingsleer geeft ons dien niet. Bij het kunstmatig voortbrengen van variëteiten en rassen, hetzij ten behoeve van land- en tuinbouw, hetzij voor wetenschappelijk onderzoek, is de gemeenschappelijke afstamming van de variëteiten eener zelfde soort een feit, en met den oorsprong der soorten heeft men bij dit onderzoek geene rekening te houden. De vraag is, welke wetten beheerschen den zoo wisselenden graad van gelijkheid tusschen de ouders en hunne kinderen? De beantwoording van deze vraag is het hoofddoel van de leer der erfelijkheid, en slechts langs zuiver experimenteelen weg is het gewenschte antwoord te vinden. Doch om tot proeven te komen, die langs een niet te grooten omweg tot het doel zullen voeren, wenscht men eerst zich eene voorstelling van het wezen der erfelijkheid te maken, en wel zoo, dat uit die voorstelling bepaalde, aan het experiment toetsbare vragen kunnen worden afgeleid.