Langs de golf van Gascogne, van den zuid-westelijken hoek van Frankrijk tot aan den mond der Gironde strekt zich een duinreeks uit, die in bijna alle opzichten geheel met de Nederlandsche duinen overeenkomt. Hetzelfde zand wordt ook daar door de zee op het strand geworpen en door de heerschende westewinden hoog opgedreven en landwaarts gejaagd. Het vormt heuvelen en dalen, die met elkander op gelijke wijze afwisselen als bij ons, die het vroegere vlakke land ongeveer over eene gelijke breedte hebben bedekt, en evenzeer de beteugeling door den mensch vereischen, om niet steeds verder door te dringen. Maar wat deze duinen ten eenenmale van de onze onderscheidt, en wat den naijver opwekt van elken Nederlander, die de badplaats Arcachon bezoekt, dat zijn de heerlijke dennenbosschen, waarmede deze onvruchtbare gronden thans over nagenoeg hare geheele uitgestrektheid bedekt zijn. Menigeen heeft zich afgevraagd, waarom ons vaderland in dit opzicht voor Frankrijk onderdoet, en waarom ook bij ons niet die woeste streken in bosschen worden veranderd. Reeds STARING wees er op, dat zulk eene beplanting zeer zeker een gunstige verandering moet brengen in de luchtgesteldheid van geheel Holland. En zonder eenigen twijfel zou de aantrekkelijkheid onzer badplaatsen, en vooral van die, welke in dit opzicht zóó misdeeld zijn als Zandvoort, aanmerkelijk grooter zijn , waneer zij op eene omgeving van uitgestrekte, geurige dennenbosschen konden bogen,