Van alle kanten komen de berichten tot ons, dat er vruchten gevonden zijn van het suikerriet, en dat het gelukt is, uit de zaden jonge planten op te kweeken. Bij de vaste en overal heerschende overtuiging van de onvruchtbaarheid van dit riet ondervond deze ontdekking eerst ongeloof en twijfel; deze zijn thans verkeerd in verbazing en bewondering. En de groote verwachtingen , die aan dit nieuwe feit terstond zijn vastgeknoopt, zoowel ten opzichte van de sereh-ziekte, als van de riet-cultuur in het algemeen, wettigen eene algemeene belangstelling. Om deze redenen wensch ik voor mijne lezers den indruk te schetsen , dien de ontdekking van het zaad van het suikerriet, naar mijne meening, 0p hen moet maken, die met de behandeling der groote cultuurgewassen in Europa bekend zijn. Vooraf echter enkele woorden over de ontdekking zelve.