In geen onderdeel van de levensleer der planten neemt men een zoo langzamen en zoo geregelden vooruitgang van onze kennis waar, als in het hoofdstuk der waterbeweging. Talrijke verhandelingen verschijnen voortdurend, elke draagt het hare bij, om een juister en helderder inzicht te winnen. Het is daarom moeilijk, voortdurend op de hoogte van onze kennis te blijven, te meer, daar de theoriën en gevolgtrekkingen van verschillende schrijvers dikwijls lijnrecht met elkander in strijd zijn. In de volgende regelen wil ik trachten, den tegenwoordigen stand van dit vraagstuk in hoofdtrekken, en zoo eenvoudig mogelijk te schetsen.