Sedert de ontdekking van Amerika zijn tal van planten, door schepen, van het eene werelddeel naar het andere overgebracht. De meeste vonden op de plaats van aankomst geen geschikte gelegenheid voor hun groei; zij werden eenige jaren achtereenvolgens in de nabijheid van de stapelplaatsen van den groothandel gezien, maar verdwenen later weer. Andere hebben zich in den loop der tijden met moeite, of op verlaten groeiplaatsen staande gehouden, aan enkele gelukte het, de inlandsche soorten van hun nieuw vaderland te verdringen, en zich een groot gebied te veroveren. Van de Canadeesche waterpest ( Elodea canadensis) is dit ten onzent wel bekend. In de eerste helft dezer eeuw nergens gezien, is zij sedert hare invoering in sloten en vaarten een zoo algemeen en zoo overweldigend onkruid geworden, dat het schoonhouden der wateren thans bijkans in de eerste plaats met haar heeft rekening te houden.