Onder bonte bladeren verstaat men in den regel die, welke plaatselijk, door gemis aan de groene kleurstof, een witte of gele kleur hebben. Trots de uiterst groote verscheidenheid in teekening, die zulke bladeren in onze tuinen en kassen ons aanbieden, komt dit verschijnsel in de natuur, als soortskenmerk, niet voor. Natuurlijk; want het lijdt geen twijfel dat een gebrek aan bladgroen een der schadelijkste eigenschappen is, die een gewone plant kan aannemen. Wel ziet men in het wild, betrekkelijk dikwijls, enkele bonte exemplaren, en kan men dan door kweeken of zaaien het verschijnsel bewaren of versterken, maar in het wild plegen zulke individu’s in den strijd voor het leven vroeger of later te gronde te gaan. Tegenover deze bontheid staan de witte vlekken op vele bladeren, die wel aan de wilde soorten eigen zijn. Zoo de bekende zilveren rand op de bladeren van Begonia Rex, de witte vlekken op bladeren van andere Begonia's, van Pothos argyrea en vele andere, juist om de fraaie teekening der bladeren gekweekte gewassen, de hartvlekken der klaverblaadjes, enz.