De heer LADUREAU, fransch ingenieur, geeft in La Nature een verslag van een onderzoek, door hem ingesteld naar de cultuur van vruchtboomen in Florida. Aan deze mededeeling is het volgende ontleend. Vroeger was de hoofdbron van inkomsten voor Florida gelegen in de fabrikatie van suiker. Tallooze suikerplantages bedekten den bodem, overal zag men de negers, toen nog slaven, in de rietvelden werkzaam. Doch de afschaffing der slavernij maakte plotseling deze cultuur zoo goed als onmogelijk; de een na de ander verdwenen de fabrieken, en thans wordt in geheel Florida geen riet meer voor dit doel verbouwd. Wel ziet men hier en daar nog riettuintjes, maar zij zijn het eigendom van werklieden en kleine grondbezitters, die uit het riet, door persen, een suikerhoudenden en gemakkelijk gistenden drank bereiden. De suiker zelf wordt er niet uit afgescheiden.