Zonder twijfel behooren de insecten tot die afdeelingen der levende natuur, die voor eerstbeginnenden de grootste aantrekkelijkheid hebben. Het verzamelen van planten of plantendeelen en het verzamelen van insecten zijn de twee groote wegen, waar langs de meesten hunne studiën van het leven beginnen. De talrijkheid der vormen, hun onovertroffen sierlijkheid en verscheidenheid, de gemakkelijkheid van het verzamelen en praepareeren, de mogelijkheid om zonder al te veel kosten een vrij uitgebreide verzameling bijeen te brengen, ziet daar zoovele oorzaken, die samenwerken om juist voor deze twee groepen van levende wezens de belangstelling in de hoogste mate te prikkelen. Deze natuurlijke neiging behoeft echter leiding. De eerstbeginnende moet zich op het voor hem nieuwe en schijnbaar onafzienbare gebied kunnen oriënteeren, hij moet leeren, op welke eigenschappen en kenmerken der verzamelde voorwerpen hij het meest moet letten, hij moet vernemen welke de doelmatigste rangschikking van het bijeengebrachte is. Gelukkig biedt onze populaire wetenschappelijke litteratuur hem in al deze opzichten de zoo noodige hulp aan, en het is zonder twijfel aan de krachtige leiding van zoovele voortreffelijke schrijvers, dat voor een groot deel de ingang en de omvang te danken is, dien de studie der levende natuur ten onzent in de laatste tientallen van jaren bereikt heeft.