Berucht als een der schadelijkste onkruiden, en tevens algemeen gekweekt als een der fraaiste, zoo niet de sierlijkste onder de waterplanten, — in staat groote stoomschepen in hun vaart te belemmeren en geheele landstreken met den ondergang van land- en boschbouw dreigende, tegelijk het oog van liefhebber en onderzoeker met teedere vormen en merkwaardigen bouw boeiend, is de water-hyacinth een plant, die wel onze aandacht waardig is. Naar aanleiding van een rapport, door het Department of Agriculture der Vereenigde Staten van Noord-Amerika in April van dit jaar uitgegeven en opgesteld door den heer H. J. WEBBER, is vóór enkele maanden in ons Bijblad (1897, blz. 76) een kort bericht geplaatst over de schade, die Florida sints eenige jaren van dit gewas lijdt. Sedert heb ik op de Tuinbouwtentoonstelling te Hamburg eene wijze van tentoonstellen van dit gewas leeren kennen , die grooten indruk op mij gemaakt heeft, en, naar ik vertrouw, ook aan mijne lezers belang zal inboezemen.