De gewone Acacia's, met hare groote gevinde bladeren en rijke witte, heerlijk riekende bloemtrossen (Robinia Pseud-acacia) zijn uit Amerika afkomstig. Zij werden in Europa ingevoerd door den Jardin des plantes te Parijs, en wel reeds in het jaar na de stichting van dit brandpunt van planten-invoer, nl. in het jaar 1636. VESPASIEN ROBIN was toen chef van dezen tuin, »arboriste du Roi”, zooals zijn titel luidde. Onder de zaden, die hij uit alle landen invoerde en uitzaaide, waren ook die van deze, toen onbekende boomsoort. toenmaals waren sierboomen en sierplanten in het algemeen nog zeer zeldzaam; van daar dat de boom, toen hij voor het eerst bloeide, grooten indruk maakte. Ieder vroeg om zaden, en jaren lang werden deze door ROBIN met milde hand verspreid. En zoodoende werd ROBIN’s boom de stamvader van alle Acacia's in Europa.