Het enten is een der middelen, om planten sneller en sterker te vermenigvuldigen dan langs den gewonen weg. Zoodra een vorm bij het uitzaaien niet standvastig blijkt, of het type zich in de zaailingen niet in voldoende mate herhaalt, behoort het enten, zoo het goed uitvoerbaar is, te worden toegepast. In den regel zijn het houtige gewassen, die op deze wijze worden behandeld, soms echter ook kruidachtige. Bij deze gelukt de bewerking even goed, ja dikwijls gemakkelijker en voor proeven zijn zij daarom in vele opzichten meer aan te bevelen en dan ook zeer dikwijls gebruikt. Als voorbeeld van het enten van kruidachtige organen in de praktijk haal ik de Dahlia’s aan, bij welke nieuwe of zeldzame variëteiten op deze wijze zeer veelvuldig worden vermeerderd. Men ent dan òf op bewortelde stammen of stekken, òf wel rechtstreeks op de knollen.