Over den oorsprong van variëteiten bij tuinplanten is slechts betrekkelijk weinig bekend. Vele variëteiten zijn zoo oud, dat alle herinnering aan haar eerste optreden verloren is gegaan, en dat ook geen of geen voldoende volledige geschreven of gedrukte opgaven daarvan tot ons zijn gekomen. Zeer dikwijls leert men de waarde van eene afwijking eerst kennen, nadat zij eenige jaren in cultuur is, zoodat de bizonderheden omtrent de eerste verschijning reeds vergeten of in het geheugen onzeker geworden zijn, voordat aan den nieuwen vorm belang genoeg gehecht wordt, om zijn aanwezigheid op te teekenen. Maar boven dit alles staat, dat de practische belangen van den kweeker geheel andere zijn, dan de wetenschappelijke belangen van den onderzoeker; voor den eerste bestaat bijna nooit aanleiding juist datgene aan te teekenen, wat alleen voor den laatste van belang kan zijn. De reclame stelt meestal geheel andere eischen als de wetenschap.