Onlangs zijn aan de botanische wetenschap twee schenkingen ten deel gevallen van zoo groote beteekenis, dat ik het van belang acht ze te dezer plaatse te bespreken. Ten allen tijde is de wetenschap afhankelijk geweest van den steun , haar door regeering, genootschappen en particulieren verleend. Menig onderzoek kon niet anders dan met groote opoffering van kosten tot stand komen; toch vormt het een onmisbare schakel in de reeks, die eenmaal tot de oplossing der groote natuur-raadselen zal leiden.