Onze inlandsche Orchideeën behooren niet alleen tot de merkwaardigste, maar in verscheidene hunner soorten ook tot de fraaiste planten van onze weilanden, bosschen en duinen. Geen groep biedt aan den liefhebber meer eigenaardigheden, noch in den bouw, noch in de verrichtingen der verschillende organen. Om die reden tracht menigeen ze in zijn tuin of kamer over te brengen, ten einde hun leven meer van nabij te kunnen bespieden. Maar de cultuur biedt eigenaardige moeilijkheden, zóó groot, dat zij meestal mislukt. En in vele tuinbouwkundige werken vindt men dan ook geen aanwijzingen daaromtrent, maar alleen de waarschuwing, dat men beter doet, zich er niet aan te wagen.