Onder den titel van Histoire de la Pomme de terre is onlangs een lijvig boekdeel verschenen van de hand van den Franschen plantkundige Ernest Roze. Het behandelt deels de eigenlijke geschiedenis, van de eerste ontdekking af tot heden, deels du geschiedenis der verschillende soorten of variëteiten, deels de ziekten, waarvan een aantal door den schrijver zelven onderzocht zijn. Een gekleurde plaat tegenover den aanvang van het werk stelt de oudste afbeelding voor, die men van de aardappelplant bezit. Het is een aquarelle van 1589, in het museum Plantin-Morétus te Antwerpen bewaard. Op die aquarelle heeft Clusius, Charles de l’Escluse d’Arras geschreven, dat hij deze afbeelding in 1588 van Philippe de Sivry ten geschenke ontvangen had, en wel onder den naam van Taratoufli, een woord dat ook wel caratoufli wordt uitgesproken en waarvan het Duitsche Kartoffel is afgeleid. De teekening stelt een bloeienden tak in natuurlijke grootte voor, en wijkt nagenoeg in geen enkel opzicht noemenswaard van de tegenwoordige meest gewone variëteiten onzer aardappelen af. Dit is daarom belangrijk, omdat daaruit blijkt, dat, trots drie eeuwen cultuur, het type der plant zoogoed als onveranderd gebleven is. Van de aardappelen zelven geldt dit echter niet; op de plaat zijn er twee voorgesteld, klein en nietig en onbeduidend in vergelijking met hetgeen wij thans gewoon zijn van onze aardappelen te verwachten.