De belangstelling in de natuur neemt met den dag toe, en daarmede gepaard breidt zich de kennis van dag tot dag uit. Wat vroeger beperkt was tot den engen kring der onderzoekers zelven, vormt thans de stof voor het hooger onderwijs, wat sints lang op de colleges werd besproken en vertoond, leert men thans op de middelbare scholen, en de voorbereiding op de lagere scholen groeit in dezelfde mate aan. Was vroeger het verzamelen van vlinders en planten een zeldzaamheid, een aanwijzing van bizonderen aanleg of geschiktheid voor de beoefening van een of andere natuurkundige wetenschap, thans is dit sints hing niet meer zoo. Het veizamelen, prœpareeren, determineeren en rangschikken van natuurvoorwerpen is thans erkend als een der middelen voor meer algemeene ontwikkeling, zoowel voor de schooljeugd, als voor hen, die later niet al hun tijd aan hun ambts- of beroeps-bezigheden behoeven te wijden.