De »blijde boodschap der wetenschap” is het licht van een nieuwen dat ons toont hoe ook voor de uitkomsten der wetenschap juist moet heeten, wat het hoofdbeginsel is van het christendom en van de onder zijnen invloed ontwikkelde beschaving. Zoodat dus wetenschap en christendom zonder principleelen strijd kunnen samenwerken, en Gander kunnen waardeeren. Het zedelijk beginsel kan even goed uit de wetenschap als uit den godsdienst worden afgeleid, of juister, het is ouder en grootscher dan deze beiden, verre boven hun ouderlingen strijd verheven. De natuurwetenschap heeft dit eigenaardige, dat zij omgeven is door tal van phantasieën en beschouwingen, min of meer op poëtische voorstellingen of wel op philosophische systemen gelijkende, die met haar eigenlijk wezen niets te maken hebben, maar die zich aan den leek als de wetenschap trachten voor te doen. Tijdelijk kunnen zij tot het aanzien der wetenschap bijdragen, doch slechts schijnbaar; zij doen in naam der wetenschap voorspellingen en beloften, die later niet uitkomen, en dan als wapens tegen de wetenschap zelve worden gericht.