Hoe lang heeft het leven op aarde geduurd? Deze vraag heeft sedert het verschijnen van Darwin’s boek algemeen belang ingeboezemd, daar men met recht verlangde te weten, of de zoogenoemde geologische tijd wel lang genoeg geweest is, om een zoo langzame ontwikkeling van planten en dieren aan te nemen, als Darwin’s theorie vereischte. Het antwoord op die vraag kan langs verschillende wegen gezocht worden en is afgeleid uit een aantal verschijnselen, die van het leven op aarde min of meer onafhankelijk zijn Zulke berekeningen hebben uit den aard der zaak iets vaags en bevredigen dus nooit volkomen. Maar toch is het duidelijk, dat het zeer goed mogelijk en tevens van het hoogste belang moet zijn, te weten, of het begin van het leven millioenen, dan wel milliarden van jaren geleden is.