Van dezen Catalogus is het eerste deel van de afdeeling Plantkunde onlangs verschenen. Dit deel omvat de titels van de verhandelingen die in dat vak gedurende het jaar 1901 zijn uitgekomen. Het is verdeeld in een algemeen gedeelte, blz. 1—42, één catalogus gerangschikt naar de auteurs-namen, blz. 43—126, en één geordend naar de onderwerpen, blz. 127 — 366. In dit laatste kan men met een oogopslag bijeenvinden, wat in elk onderdeel der plantkundige wetenschap in het genoemde jaar behandeld is. De onderwerpen zijn volgens een cijferstelsel, loopende van 0000 tot 9999 genummerd, doch op verre na niet alle nummers van die reeks zijn reeds aan bepaalde onderwerpen toegewezen. De philosophie wordt volgens dat systeem als 0000 bestempeld, enz. Het genoemde eerste deel, in klein 8° nagenoeg 400 blz. omvattend, kost 21 shilling, of ƒ 12.60. Trouwens de geheele uitgave, die aan 17 wetenschappen elk één zoodanig deel zal wijden, kost jaarlijks £ 18 dus meer dan ƒ 200, een prijs, dien zeker voor een lijst van titels zonder referaten de meeste particulieren niet zullen kunnen betalen. Maar het is duidelijk, dat het toevoegen van referaten den omvang van het werk buiten alle grenzen vergroot zou hebben. Om in dit groote financieele bezwaar tegemoet te komen is de uitgave eene internationale, die op kosten van de regeeringen van nagenoeg alle beschaafde landen geschiedt. Elke regeering beschikt over een aantal exemplaren en zoo zal men in ons vaderland den geheelen Catalogus kunnen raadplegen in de Bibliotheken der Rijks-Universiteiten, der Kon. Academie van Wetenschappen en van enkele andere instellingen.