Na afloop van de lessen der »Summerschool” te Berkeley, wenschte ik het Yellowstone-Park te bezoeken, en begaf mij daartoe op Vrijdagavond, 5 Aug. langs den gebruikelijken weg daarheen, met het vooruitzicht omstreeks vier nachten en vier dagen in den trein door te brengen. Dit is trouwens, een gevolg van het zachtere rijden der wagens, niet zoo bezwaarlijk als het ons wel toeschijnt. De weg gaat aanvankelijk naar het Noorden, bijna evenwijdig met de kust van den Pacific-Ocean tot een paar uren voorbij Portland in Oregon. Daar slaat de weg rechts om en gaat men, hoewel met talrijke bochten, toch in hoofdzaak in westelijke richting. Wij kwamen ’s avonds aan den eersten uitlooper der Trochy Mountains, en reden door een smal dal, met een heerlijken bergstroom tusschen steile rotsen, allengs omhoog. De nacht viel echter in, terwijl wij in het gebergte waren. Om 4 uur des morgens zouden wij Pasco in den Staat Washington voorbij rijden, om ’s morgens reeds een eind op den weg naar Spokane gevorderd te zijn.