Svalöf ligt ia de provincie Schonen, die liet zuidelijkste en dichtstbevolkte gedeelte van Zweden is. Deze vruchtbare landstreek is aan drie zijden door de zee ingesloten en hangt slechts ten noorden met het uit graniet en gneiss gevormde gebergte van Scandinavië samen. Van dit gebergte loopen lagere vertakkingen naar het zuiden toe, ten deele tot dicht bij zee. Zij dragen nog een oorspronkelijken plantengroei. waarvan de rijkdom aan soorten en vormen, zooals wij weldra zien zullen, in de laatste tijden voor den landbouw van groot belang geworden is. Overigens is Schonen een vruchtbare streek met uitgebreiden en intensieven landbouw op de zacht glooiende hellingen harer heuvelachtige gronden. Van Kopenhagen vaart men in een paar uren naar Malmö over. De stoomboot landt in de onraiddellijke nabijheid van het eindstation der groote spoorweglijnen, die naar Stockholm, naar Gotenburg en naar andere voorname plaatsen voeren. De aansluitingen zijn in den regel voldoende, zoodat men geen tijd heeft om het stadje Malmö nader te bezoeken. De lijn naar Gotenburg loopt ongeveer evenwijdig aan de westkust, op enkele uren gaans afstand van deze. Men komt voorbij Lund, met zijn beroemde universiteit, dat aan een zijtak van den genoemden weg ligt. Anderhalf uur sporens van Malmö bereikt men Svalöf, een klein dorpje te midden van graanlanden, waar vroeger slechts zeer enkele treinen ophielden, terwijl thans ten gevolge van het groote verkeer van het proefstation ook de beste sneltreinen er stoppen.