Er worden door de Duitsche vogelhandelaars, onder de menigte papagaaien, welke door hen steeds worden aangeboden, zeer veel gepresenteerd » Surinam- Amazonen. De prijs van zoo’n papagaai is gewoonlijk ± 30 Mark, terwijl een zoogenaamde «geleerde”, d. W. Z. sprekende, al naarmate van die «geleerdheid”, een prijs vertegenwoordigt van 50—200 Mark. Ik heb er mij meermalen over verbaasd, dat men dezen papagaai, die dan toch nog al waarde bezit voor de liefhebbers, wel veel door Duitsche handelaars geannonceerd ziet, maar daarentegen niet door Nederlandsche, terwijl het toch, dunkt mij, niet zoo moeielijk zou zijn voor onze handelaars die vogels rechtstreeks uit de kolonie Suriname te betrekken. Mijne aanvankelijke veronderstelling, dat het misschien daarin zat, dat de Duitschers den vogel anders noemen dan wij, bleek ook niet de reden te zijn; want ook de Nederlandsche namen: «Geelvlekpapagaai” en »Geel-voorhoofd-papagaai”, komen in de annonces der Nederlandsche handelaars niet voor.