Onze kennis van de vogelfauna van Suriname is nog zóó gering, dat het de grootste moeite kost bronnen te vinden om uit te putten. De oorzaak hiervan schijnt eensdeels gelegen in de omstandigheid, dat er in Suriname nog zoo weinig aan het natuurkundig onderzoek is gedaan, en t n tweede in de nog bijna volslagen onbekendheid met het binnenland. Het naburige Brazilië is natuurkundig beter bekend, en hetzelfde is het geval met het aangrenzende Demerare. De geografische ligging van Suriname ten opzichte van die landen en van Cayenne, wettigt het vermoeden, dat vele aldaar inheemsche dieren ook in Suriname voorkomen. Doch.... men weet het niet met zekerheid en dan blijft het veronderstellen. Vandaar dat ik, bij mijne poging om de parkieten, welke in Suriname voorkomen, meer bekend te doen worden, telkens op die moeielijkheid stiet. Het is mij dan ook van niet meer dan zes soorten mogen gelukken te constateeren dat zij in Suriname voorkomen, ofschoon er ongetwijfeld veel meer moeten zijn.