Weinig dieren van onzen Indischen Archipel hebben misschien zoo zeer de verbeeldingskracht gaande gemaakt als de Kalongs of Vliegende Honden, de reusachtige vledermuizen, voorgesteld als de afschuwelijkste monsters en harpijen, die den slapenden reiziger het bloed uitzogen terwijl zij, met verfijnde wreedheid of listige berekening, hem in den warmen nacht met hunne groote vlerken koelte toewuifden, ten einde hem te vaster te doen slapen. In werkelijkheid zijn de Kalongs, zooals wij zullen zien, de vreedzaamste dieren ,\ maar onze oude zeevaarders waren van afschuw vervuld over dit dier.