De verschillende wetenschappelijke expedities, die in de laatste jaren naar de Zuidpoolstreken werden uitgezonden en aldaar overwinterden, brachten bij haar terugkeer behalve vele andere gewichtige resultaten ook uitvoerige berichten mede omtrent een groep van vogels, die reeds van oudsher de aandacht van alle reizigers naar het verre zuiden heeft getrokken, omtrent de Pinguins namelijk, die door hun verbazend aantal, hun allerzonderlingst voorkomen en eigenaardige leefwijze op de fauna van het nog maar zoo weinig bekend Zuidpoolgebied een geheel bijzonderen stempel drukken. Wel is het bestaan dezer dieren reeds sedert lang bekend en vindt men in verschillende musea, ook bij ons te lande, opgezette exemplaren en huiden van de meeste soorten voorhanden, wel zijn ook de eigenaardige morphologische en anatomische eigenschappen dezer dieren reeds sedert geruimen tijd onderzocht en beschreven, maar van de hoogst opmerkelijke levenswijze, vooral vair de slechts bij uitzondering aan deze zijde van den zuidpoolcirkel voorkomende soorten, wist men tot nu toe maar zeer weinig; want uit den aard der zaak was om een volledige studie van de biologie dezer dieren te maken een overwintering in het zuidpoolland zelf, de broedplaats dezer vogels, noodzakelijk.