De zomer heeft maar enkele mooie dagen gegeven en de herfst is er. eer we er aan denken. Nog korten tijd en de boomen zullen ons weder het najaarsbruin vertoonen, dat wel schoon is door zijne verschillende tinten, maar dat zeer spoedig vergaat, somtijds in een enkelen dag of nacht, wanneer de stormwind zich verheft, zoodat de bladeren naar alle richtingen worden verspreid. Doch die tijd, welke evenwel ook zijn genoegens biedt, is nog niet gekomen en daarotp zullen we van den zomer genieten, zoolang het mogelijk is. We gaan weer het veld in, langs kreupelboschjes, heidevelden en plassen met riet begroeid.