Hoewel diepe boringen in ons vaderland niet tot de gebeel onbekende zaken behooren , komen zij toch niet dagelijks voor en trekken dus terecht de algemeene aandacht. Zoo werd in 1834 te Austerlitz bij Zeist geboord tot 139 m., in 1835 te Gorkum tot 182 in., tusschen 1840 en 44 te Amsterdam op de Nieuwe Markt tot 172,5 m., in 1864—70 te Goes tot 224 m., in 1872 — 76 op het Vreeburg te Utrecht tot 370 m., in 1885 te Arnhem tot 151 m. en in 1885—86 te Sneek tot 132 m. In de twee laatste jaren zijn aan deze reeks een paar nieuwe leden loegevoegd, namelijk de boring der Twentsche Stoom-Bierbrouwerij te Almeloo in 1885 — 86 tot 200 m. en die op het landgoed Twickel te Delden tot niet minder dan 560 m. diepte. De laatste overtreft dus alle vorige , zelfs die van het Vreeburg te Utrecht, nog met 200 m. Beiden werden uitgevoerd door de firma DESENISS en JACOBI te Hamburg, die voor dit werk volkomen is ingericht en door de firma MIJNSSEN & Co. te Amsterdam wordt vertegenwoordigd. Door de goede zorgen van de heeren HAGEDOORN & KIRCHMANN te Almeloo en den heer BITTER te Delden, rentmeester van Twickel, mocht het Geologisch Museum der Utrechtsche Hoogeschool in het bezit geraken van volledige reeksen der grondsoorten, waardoor de kennis van onzen bodem eene nieuwe schrede voorwaarts deed.