Gistingsverschijnselen zijn sedert eeuwen bekend, het oudste vermelde dagteekent van onmiddellijk na den zondvloed, toen de aarde nog ternauwernood droog was. Eenen tegenhanger daarmede vormt het in dit opstel besprokene, waaromtrent de geleerden het nog niet geheel met elkander eens zijn en dat dus eenig in zijne soort genoemd mag worden. Ik wensch daarvan een overzicht te geven, ook, omdat het voor ons vaderland van actueel belang is, zooals later zal blijken.